แนะนำ-ปรึกษา

posted on 28 Apr 2008 15:36 by otokung

ห้องนี้จะเป็นห้องให้คำแนะนำให้คำปรึกษา

 

น้องๆคนไหนอยากให้พี่โอ๊ทแนะนำหรืออยากจะปรึกษา

 

ก้อสามารถเขียนตั้งคอมเม้นไว้ด้านล่างเลยนะ

 

ไว้พี่จะมาตอบปัญหาที่น้องๆสงสัยคาใจ(หรือคาวีดีเนี่ย)

 

555+

 

                                        สงสัยให้ถาม ยิ่งถามยิ่งรู้ นะคับ

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สวัสดีครับพี่น้องสิงห์แดง
และผู้มาเยี่ยมเยียนที่รักทุกท่าน...เพื่อความเข้าใจสำหรับ"การเรียนการสอน"ของหลักสูตรรัฐศาสต
รบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะขออธิบายดังต่อไปนี้...

ในที่นี้ พี่ขอจัดหมวดหมู่วิชาเรียนของคณะรัฐศาสตร์ อย่างง่ายเป็น 4 กลุ่มวิชาคือ
กลุ่มวิชาพื้นฐานและบังคับคณะ กลุ่มวิชาแกนคณะ กลุ่มวิชาแกนสาขา/เลือกสาขา และกลุ่มวิชาโท/เลือกเสรี
...

กลุ่มแรก กลุ่มวิชาพื้นฐานและบังคับคณะ เป็นรายวิชาที่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกคนต้องเรียน เช่น
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ สหวิทยาการสังคมศาสตร์ สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1-2 ภาษาอังกฤษอ่าน ภาษาอังกฤษเขียน ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์1-2
ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาทั่วไป สิ่งแวดล้อม
ความรู้เบื้องต้นทางการสื่อสารหรือความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์หรือคณิตศาสตร์ เป็นต้น

รายวิชาในกลุ่มแรกนี้ เป็นความรู้พื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางสังคมศาสตร์
เป็นบริบทแวดล้อมที่ช่วยในการทำความเข้าใจปรากฎการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของบ้านเมือง...

กลุ่มที่สอง กลุ่มวิชาแกนคณะ เป็นรายวิชาบังคับสำหรับนักศึกษารัฐศาสตร์ทุกคนที่ต้องเรียนเหมือนกันหมด
เป็นรายวิชาที่มีความสำคัญ นักรัฐศาสตร์ทุกคนจำเป็นต้องรู้ เช่น ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ
ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองการปกครองไทย การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
และเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

กลุ่มที่สาม กลุ่มวิชาแกนสาขา/เลือกสาขา เป็นรายวิชาที่นักศึกษารัฐศาสตร์
จะเรียนแตกต่างกันไปตามสาขาวิชาเอกของแต่ละคน คณะรัฐศาสตร์มี 3 สาขา

-สาขาการเมืองการปกครอง จะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเมือง ความคิดทางการเมือง พรรคการเมือง
กลุ่มผลประโยชน์ การเลือกตั้ง สถาบันการเมือง รัฐธรรมนูญ โครงสร้างทางอำนาจ การเมืองการปกครองท้องถิ่น
การเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ เป็นต้น

-สาขาการระหว่างประเทศ จะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์การทูต
การเมืองระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศ เป็นต้น

-สาขาบริหารรัฐกิจ จะเรียนเกี่ยวกับการบริหาร/จัดการภาครัฐ ทั้งทฤษฎีบริหารรัฐกิจ ทฤษฎีองค์การ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การคลังสาธารณะและงบประมาณ การบริหารโครงการ วิทยาการบริหาร
เทคนิคการบริหารต่างๆ เป็นต้น

กลุ่มสุดท้าย กลุ่มวิชาโท/เลือกเสรี เป็นรายวิชาที่นักศึกษาแต่ละคนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ เช่น
นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การตลาด
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน การพัฒนาชุมชน ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน
และภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

รายวิชาโท/เลือกเสรี เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆที่มีความสนใจ
และช่วยสนับสนุนการศึกษารายวิชาเอก/เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต...

หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนไม่มากก็น้อย...

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเตรียมตัวในการสอบที่สำคัญคือ การแบ่งเวลา ทบทวนวิชาความรู้และติดตามข่าวสารบ้านเมือง
โดยแบ่งเวลาให้เหมาะสมระหว่างการเรียน และการพักผ่อน โดยเฉพาะช่วงใกล้สอบ อย่าหักโหมมากเกินไป
หรือเครียดกับการสอบมากไปจนไม่สบาย ควรพักผ่อนให้เต็มที่ในวันก่อนสอบ เพื่อความสดชื่น
และความปลอดโปร่งของสมองในวันสอบ...

ในการทำข้อสอบนั้น ต้องทราบเสียก่อนว่า ข้อสอบมีกี่ส่วน กี่ข้อ ต้องทำในเวลาเท่าใด
เมื่อทำความเข้าใจข้อสอบในเบื้องต้นแล้ว สิ่งที่สำคัญในการสอบทุกครั้งคือ การแบ่งเวลาในการทำข้อสอบ
ควรนำนาฬิกาติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่มีการสอบ...

ในการเขียนข้อสอบเรียงความ จะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า โจทย์ถามกี่ประเด็น ประเด็นใดบ้าง
ต้องตอบในทุกคำถาม โดยแบ่งการเขียนเป็น บทนำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป โดยบทนำ
จะเป็นการเกริ่นถึงเรื่องราวก่อนนำเข้าสู่เรื่อง เนื้อเรื่อง ควรแบ่งเป็นประเด็น เช่น ประเด็นแรก
ประเด็นที่สอง ............และประเด็นสุดท้าย ในแต่ละประเด็นต้องมีความชัดเจน ถ้าเป็นไปได้
อิงแนวคิด/ทฤษฎี และยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจด้วยจะดีมาก และสุดท้าย เป็นบทสรุป...

ป.ล. แนวข้อสอบเก่า สามารถหาได้ในกระทู้นี้ ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะ ส่วนข้อสอบเรียงความ ถ้าเป็นไปได้
ควรหัดตั้งโจทย์ แล้วลองเขียนตามโจทย์นั้น จะได้รู้ว่า เมื่อเขียนจริงแล้ว
เรายังขาดตกบกพร่องในส่วนใดบ้าง จะได้พัฒนาตัวเองต่อไป...

ในการสอบทุกครั้ง จะต้องมีสติเสมอ อย่าไปกลัวการสอบจนเกินเหตุ ให้คิดเสมอว่า เราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุด
แล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไง ค่อยว่ากัน ก็เราทำเต็มที่ ทำดีที่สุดแล้วนิ...

ยินดีให้คำปรึกษาน้องๆทุกคนเสมอ...

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 เรื่องน่ารู้ ก่อนสอบตรง 2551

1. ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ คือ รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร

2. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ นายมีชัย ฤชุพันธ์

3. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ คือ พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน

4. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

5. รองนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันมี 2 คน คือ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ และนายไพบูลย์ วํฒนศิริธรรม

6. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คือ นายปัญญา ถนอมรอด (ประธานศาลฎีกา)

7. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ผู้พิพากษาศาลฎีกา
และตุลาการศาลปกครองสูงสุด (รวมกันทั้งหมด 9 คน)

8. ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คือ น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ

9. เลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คือ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพทูรย์

10. ร่างรัฐธรรมนูญ 2550 (ฉบับลงประชามติ มี 309 มาตรา

11. ตามร่างรัฐธรรมนูญ 2550 (ฉบับลงประชามติ) ส.ส. มี 480 คน มาจาก ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน
(เขตละไม่เกิน 3 คน) และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 80 คน (แบ่งเป็น 8 เขต)

12. รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศ คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม (ชั่วคราว) พุทธศักราช
2475

13. รัฐธรรมนูญที่ใช้ยาวนานของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 (ใช้จนถึง
พ.ศ.2489 รวมเป็นเวลา 13 ปีกว่า)

14. รัฐธรรมนูญที่ใช้เวลาในการร่างยาวนานที่สุดของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511
(ร่างตั้งแต่ พ.ศ.2502 ถึง พ.ศ.2511 รวมเป็นเวลา 9 ปีเศษ)

15. คำตัดสินของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเมื่อ 31 พฤษภาคม 2550
มีว่า............................................................................................

16. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 10 (พ.ศ...........................)

17. การปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ.2545 มีกฏหมายสำคัญ 2 ฉบับคือ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ.2545

18. กระทรวงที่เกิดขึ้นใหม่ มี 6 กระทรวง คือ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวัฒนธรรม
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

19. TITV กำลังแปลงสภาพเป็นองค์กรรูปแบบ SDU (Service Delivery Unit)

20. พิธีสารเกียวโต เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาภาวะเรือนกระจก การลดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์

21. ซีแอล คือ มาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา

22. ประธานธนาคารโลกคนใหม่ คือ โรเบิร์ต โซลลิค

23. ประกาศ คปค. ฉบับที่ 15 เกี่ยวกับ...............................................

24. ประกาศ คปค. ฉบับที่ 27 เกี่ยวกับ.................................................

25. สำนักงาน ก.พ.ร. คือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รับผิดชอบการปฏิรูประบบราชการ
และโครงสร้างของระบบราชการ

26. ตำแหน่งช้าราชการประจำที่สูงสุดคือ ปลัดกระทรวง (ซี 11)

27. ประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 19 กลุ่มจังหวัด

28. องค์ประกอบของรัฐ มี 4 ประการคือ ประชากร ดินแดน รัฐบาล และอำนาจอธิปไตย

29. ศาลปกครองทำหน้าที่..............................................

30. ศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่.........................................

31. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มีจำนวน.............คน
ทำหน้าที่....................................................

32. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีจำนวน............คน
ทำหน้าที่................................................

33. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีจำนวน............คน
ทำหน้าที่.............................................

34. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา มีจำนวน...........คน
ทำหน้าที่........................................................

35. กลุ่มภารกิจ (Cluster) คือ................................................

36. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีจำนวน.........คน
ทำหน้าที่.................................................................

37. อมาตยาธิปไตย คือ..........................................

38. รัฐบาลหอย หมายถึง......................................... รัฐบาลภายใต้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อ
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

39. คณาธิปไตย คือ.............................................

40. ระบบประธานาธิบดี คือ.......................................ได้แก่
ประเทศสหรัฐอเมริกา..........................เป็นต้น

41. ระบบกึ่งประธานาธิบดี คือ....................................ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส

42. ระบบรัฐสภา คือ..............................................ได้แก่ ประเทศอังกฤษ
ประเทศไทย..................เป็นต้น

43. การตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) คือ ..........................................

44. บิดาของวิชา Public Administration คือ...................................................

45. การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Adminstration-NPM)
คือ.................................................................................................

..................

46. ธรรมาภิบาล (Good Governanceฉ
คือ.................................................มีกฏหมายที่เกี่ยวข้อง คือ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

47. ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

48. ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง

49. รัฐประหาร คือ...................................................

50. ปฏิวัติ คือ...........................................................

51. กบฎ คือ.............................................................

52. ประชาธิปไตย คือ.................................................

54. เผด็จการ คือ........................................................

56. คอมมิวนิสต์ คือ..................................................

57. รสช. คือ..............................................................

58. พรรคการเมือง คือ................................................

59. กลุ่มผลประโยชน์ คือ..........................................

60. การเลือกตั้ง คือ...................................................

61. การปกครองท้องถิ่น คือ........................................

62. การปกครองท้องที่ คือ..........................................

63. ราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย กระทรวง ทบวง กรม

64. ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัด อำเภอ

65. ราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

66. เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นเหตุการณ์.........................................

67. เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นเหตุการณ์...........................................

68. เหตุการณ์ พฤษาทมิฬ 2535 เป็นเหตุการณ์.........................................

69. เหตุการณ์ 19 กันยายน 2549 เป็นเหตุการณ์.......................................

70. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) คือ........................................

71. ระบบงบประมาณของประเทศไทยในปัจจุบันคือ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB)

72. เงินเฟ้อ คือ........................................

73. เงินฝืด คือ........................................

74. นโยบายการเงินคือ .......................................หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

75. นโยบายการคลังคือ.........................................หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กระทรวงการคลัง

76. สำนักงบประมาณ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

77. สำนักงาน ก.พ.ร. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

78. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน คือ...........................................

79. ระบบราชการ
คือ...................................เป็นแนวคิดของ..................................

80. MTEF คือ...................................................

81. เศรษฐกิจพอเพียง คือ..............................................

82. เขตการค้าเสรี (FTA)
คือ....................................ประเทศไทยได้จัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศใดบ้าง.........

........................................................

83. WTO
คือ...................................................ปัจจุบันการเจรจาการค้าอยู่ในรอบ...............

.......

84. ASEAN
คือ................................................เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ.....................

85. EU คือ.........................................ปัจจุบันมีสมาชิก...........ประเทศ

86. NAFTA คือ.............................มีสมาชิก.........ประเทศ
ได้แก่...........................................

87. NATO คือ...........................................

88. ASEAN+3 คือ...........................................................

89. สนธิสัญญาเบาริ่ง คือ....................................................

90. รัฐเดี่ยว คือ....................................................

91. รัฐรวม คือ........................................................

92. กบฎบวรเดช คือ................................................

93. รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม คือ.............................................

94. กฏหมายตราสามดวง คือ..............................................

95. การปฏิรูป คือ........................................................

96. สปส. คือ............................................................

97. คตส. คือ................................................

98. สตง. คือ................................................

99. นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด
คือ...............................................และที่สั้นที่สุดคือ...............................

.............................

100. นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง
ประกอบด้วย....................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สิ่งที่ควรรู้ในการสอบตรง รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2552 มีดังต่อไปนี้
1. รัฐสภา
1.1 สภาผู้แทนราษฎร
1.2 วุฒิสภา
1.3 การตราพระราชบัญญัติ

2. คณะรัฐมนตรี

3. ศาล
3.1 ศาลรัฐธรรมนูญ
3.2 ศาลยุติธรรม
3.3 ศาลปกครอง
3.4 ศาลทหาร (ข้ามไปก็ได้)

4. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
4.1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
4.2 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
4.3 คณะกรรมการป้แงกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
4.4 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

5. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนุญ
5.1 องค์กรอัยการ
5.2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
5.3 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
6.1 การตรวจสอบทรัพยสิน
6.2 การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
6.3 การถอดถอนจากตำแหน่ง
6.4 การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

7. จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

8. การปกครองส่วนท้องถิ่น

9. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ถ้าต้องการคำตอบ แนะนำให้ค้นหาผ่าน search engine คือ
http://th.wikipedia.org/wiki/